Nyelvtechnológia és Bioetika szakmai alprojekt

Szakmai alprojekt címe: Nyelvtechnológia és Bioetika
Szakmai alprojektvezető: Dr. Kertész András

A terület vezetője Dr. Kertész András. A nyelvtechnológia napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő, a nyelvtudomány és az informatika interdiszciplináris együttműködésére épülő tudománya. Eredményei például a beszédszintézisben, a beszédfelismerésben, nyelvi adatbázisok létrehozásában vagy a gépi fordításban hasznosulnak közvetlenül. A nyelvtechnológia területén a projekt elsődleges célja a magyar nyelv valamint a magyar emlékezethelyek digitális adatbázisainak nyelvtechnológiai megalapozása és felépítése. A bioetika a nemzetközi érdeklődés homlokterében álló filozófiai diszciplína, mely az élettudományok által felvetett etikai kérdésekkel foglalkozik. A bioetika területén a projekt elemzi a génmanipulált organizmusokról folytatott társadalmi vita nyelvi adatbázisát, a személy bioetikai kontextusait, valamint az őssejtkutatás társadalmi diskurzusát. A kiemelt terület 20 kutatócsoportból áll, melyek közül kettőt fiatal kutató vezet.

A szakmai alprojekt önálló honlapja: http://deba.unideb.hu

Kutatási témasorrend változtatás Témafelelős
A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei
Hypertext Applications in Computational Linguistics
Dr. Boda István, egyetemi docens
A kora újkori magyarországi mártirológia és szentkultusz identifikációs vonatkozásai, irodalmi-műfaji jellemzői a 16-18. századi Európa konfesszionális rendszerében, szerepük a vallási emlékezethelyek értelmezésében
Martirology and Cult of Saints in Early Modern Hungary in the Context of the Confessional System of Europe, Their Role in Identity Formation, Literary Genres, and Sites of Religious Memory
Dr. Imre Mihály, egyetemi tanár
A kulturális emlékezet pszichológiai szempontú vizsgálata
Research on the Psychology of Cultural Memory
Dr. Münnich Ákos, egyetemi tanár
A magyar nemzettudat modernkori „emlékezethelyei”
Sites of Memory in Hungarian National Identity in the 19th and 20th Centuries
Dr. Velkey Ferenc, egyetemi docens
A magyar nyelv korpusz alapú vizsgálata a lexikai-funkcionális grammatika keretében
A Corpus-Based Investigation of the Hungarian Language in the Framework of Lexical-Functional Grammar
Dr. Laczkó Tibor, egyetemi docens
A magyarországi latin nyelvű írásbeliség és klasszikus kultúra
Latin Literacy and Classic Culture in Hungary
Dr. Gesztelyi Tamás, egyetemi tanár
A sajtónyilvánosság feltárása a 18-19. században
The exploration of printed press in the 18-19th century
Dr. Debreczeni Attila, egyetemi tanár
A személy bioetikai kontextusai
Bioethical Contexts of the Person
Dr. Novákné Rózsa Erzsébet, egyetemi tanár
A szöveg- és stíluskutatás sajátos irányai
Special Aspects of Stylistics and Textology
Szikszainé Dr. Nagy Irma, tudományos tanácsadó
Az ember-gép kommunikáció multimodális adatbázisai: adatok és interpretáció
Multimodal Databases of Human-Computer Interaction: Data and Interpretation
Dr. Hunyadi László, egyetemi tanár
Az emlékezet medialitása, emlékezet-helyek a populáris kultúrában
Mediality of Memory, and Sites of Memory in Popular Culture
Dr. Szirák Péter, egyetemi docens
Emlékezethelyek a népi kultúrában - a népi kultúra emlékezete
Sites of Memory in Folk Culture - Recollections of Folk Culture
Dr. Bartha Elek, egyetemi tanár
Integrált nyelvi adatfeldolgozás
Integrated Linguistic Data Processing
Dr. Kertész András, akadémikus, egyetemi tanár
Kora újkori magyar emlékezethelyek. Magyar királyok és erdélyi fejedelmek emlékezete, udvar és rendek a 17-20. században
Early Modern Historical Sites of Memory. The Memorials of the Kings of Hungary and Princes of Transylvania: Court and Estates in the 17th-20th century
Dr. Papp Klára, egyetemi tanár
Kulturális földrajz - térszemiotika
Cultural Geography - Semiotics of Space
Dr. Bényei Tamás, egyetemi tanár
Magyar emlékezethelyek
Hungarian Sites of Memory
Dr. Varga Pál, akadémikus, egyetemi tanár
Magyar nyelv- és névtörténeti kutatások
Research on the History of Hungarian Language and Toponyms
Dr. Hoffmann István, egyetemi tanár
Mai Magyar Beszélt Nyelvi Adatbázis
A Linguistic Database of Present-Day Spoken Hungarian
Dr. Gácsi-Iványi Zsuzsanna, egyetemi docens
Mai Magyar Digitális Helynévtár
Modern Hungarian Digital Toponym Registry
Dr. Tóth Valéria, egyetemi docens
Memoria Regum – Középkori magyar királyok emlékei és emlékezete Európában
Memoria Regum – Medieval Royal Memorials and Monuments in Europe
Dr. Papp Imre, egyetemi tanár