Részecskefizika és térelmélet

Vezető: 
Dr. Trócsányi Zoltán
Tagok: 
Dr. Nagy Sándor
Tagok: 
Dr. Nándori István
Tagok: 
Dr. Sailer Kornél
Tagok: 
Ujvári Balázs
Tagok: 
Dr. Zilizi Gyula

Részecskefizika:
 
Részvétel a CERN CMS detektorának üzemeltetésében, a kísérleti adatok kiértékelésében, közlemények előkészítésében.
 
Célunk egy T3 szintű LHC Grid központ telepítése és beüzemelése, amellyel közvetlenül hozzáférhetővé válnak a CMS detekoron gyűjtött adatok. Részt veszünk a CMS detektor szilikon pixel-detektorának kalibrációjában, üzemeltetésében.
Hadronütközésekben keletkező t-kvarkpárt tartalmazó végállapotok nagy pontosságú szimulációja
Létrehozunk egy hadronütközések szimulált végállapotait tartalmazó honlapot. A kvantum-színdinamikai sugárzási korrekciók és a hadronizáció modellezését ötvözve olyan eseményeket generálunk, amelyek közvetlenül felhasználhatók az elméleti jóslatok és a kísérleti eredmények nagy pontosságú összehasonlításához.
A második kvantum-színdinamikai sugárzási korrekciók számítására vonatkozó elmélet kidolgozása
Folytatjuk a második kvantum-színdinamikai sugárzási korrekciók számítására vonatkozó elméletünk kidolgozását.
 
 

Térelmélet:
 
A renormálási-csoport (RCs) módszer alkalmazása periodikus modellek vizsgálatára.
Célunk a hullámfüggvény renormálására vonatkozó egyenletek levezetése tetszőleges térfüggés és impulzusfüggés esetén. Az így kapott RCs egyenletekkel a periodikus modellek eddig meghatározott fázisszerkezetét lehet általánosítani. A térfüggő hullámfüggvény-renormálás alkalmas a modell kis energiás infravörös fizikájának pontosabb feltérképezésére, míg az impulzusfüggés általánosításával a modell alapállapoti struktúrájára lehet következtetni. A kapott egyenleteket alkalmazni kívánjuk a sine-Gordon modellre, ennek réteges alakjára, illetve olyan alacsony dimenziós mértékelméletekre is, amelyek bozonizálhatók.
Az erősen kölcsönható anyag fázisainak, termodinamikai tulajdonságainak, illetve a kvarkbezárás vizsgálata rács-mértékelméleti eszközökkel, elsősorban numerikus módszereket alkalmazva.
A kísérletek során keletkezett nagyenergiájú, magas hőmérsékletű kvark-gluon anyag elméleti leírása céljából egy háromdimenziós, a Polyakov-szálakat alapul vevő rács-mértékelméleti modell részletes vizsgálatát végezzük. Emellett vizsgáljuk a szokásos rács-mértékelméleti modellek fázisait, állapotegyenletét nem-konvencionális statisztikus eloszlásokat alkalmazva, melyek formálisan fluktuáló hőmérsékletet reprezentálnak. Ilyen módon részben figyelembe vehető a valódi folyamatok nem-egyensúlyi jellege. Az így nyert állapotegyenlet fontos lehet a különböző fenomenológiai modellek alkalmazásában.
 


Nukleáris asztrofizika:
 
Nehéz elemek csillagbeli keletkezésének leírása. Új modellt javasoltunk a nehéz elemek csillagbeli keletkezésének leírására. A modell figyelembe veszi az összes atommag magfizikai folyamatának ismert hatáskeresztmetszetét. Új összefüggést találtunk a neutronbefogási hatáskeresztmetszeteknek a mag rendszámától való függésére, amelynek segítségével meg lehet becsülni a nem ismert hatáskeresztmetszeteket. Tanulmányozzuk az új modell jóslatait.