Adat és információs rendszerek kutatása az információ technológia eszközeivel

Vezető: 
Prof. Dr. Terdik György, egyetemi tanár
Tagok: 
Prof. Dr. Vertse Tamás, egyetemi tanár
Tagok: 
Dr. Darai Judit, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Dr. Halász Gábor, egyetemi docens
Tagok: 
Dr. Nyakóné Juhász Katalin dr., tudományos főmunkatárs
Tagok: 
Dr. Adamkó Attila, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Kollár Lajos, egyetemi tanársegéd
Tagok: 
Dr. Ispány Márton, egyetemi docens
Tagok: 
Dr. Baran Sándor, egyetemi docens
Tagok: 
Dr. Gilányi Attila, egyetemi docens
Tagok: 
Bátfai Norbert, egyetemi tanársegéd
Tagok: 
Jeszenszki Péter, egyetemi adjunktus

 Az Internet és a világháló a mindennapi életünk meghatározó része lett. Számos területen bebizonyosodott, hogy hatékonyan kiegészítik, néhol akár teljesen ki is váltják az asztali alkalmazásokat. Az elmúlt években módszertanok jelentek meg a webalkalmazások fejlesztésének hatékonyságának elősegítésére. Míg a korai módszerek az alkalmazás statikus és strukturális részeire fókuszáltak, addig már már a dinamikus, az üzleti folyamatokat támogató részek is kezdenek kialakulni. A fejlesztés során törekedni kell a technológiai és modellezési részek elválasztására, mert a fejlődés sebessége messze meghaladja az átfogó webalkalmazások körültekintő tervezési idejét. Jelen pályázat keretein belül tervezzük megvizsgálni ezen fejlesztési irányelvek és a modell alapú szemléletek alkalmazhatóságát. A kutatás célpontjában az XML technológiák és az (XML) adatbázisok vizsgálata, valamint a hozzájuk szorosan kapcsolódó Internetes Információs rendszerek fejlesztése, az általuk nyújtott lehetőségek áttekintése és tervezési fázisainak elemzése illetve modellezése áll a technológiák és keretrendszerek segítségével. Az irányok között szerepel a szemantikus web és keretrendszerei (például RDF, OWL, SPARQL) által nyújtott lehetőségeinek tanulmányozása és integrálhatóságának vizsgálata is.
Döntés előkészítő információs monitoring és szimulációs rendszer elméleti megalapozása az alkalmazások igényeinek figyelembe vételével
 
RFID technológiára és kamerára alapozott megfigyelési adatokra illeszkedő sztochasztikus modell konstruálása. Virtualizáció szintjén követjük az időbeli és térbeli Brown sheet fejlődéstét. A diszkrét és folytonos idejű véletlen mezők paraméterbecslései. Nagysebességű internet hálózat nanosecundom felbontású keretforgalmának statisztikus modellezése. Általános computer algebrai Maple - programcsomag rendszer továbbfejlesztése.
 
Az információs technológia (IT) alkalmazása fizikai rendszerek területén:
 
Nyitott és zárt kvantumrendszerek tanulmányozása IT módszerekkel
 
Mindkét rendszer leírására a kvantummechanika szolgál, azonban a nyitott rendszerek (OQS) egy hatékony leírása érdekében ki lehet lépni a klasszikus kvantummechanika kereteiből és az abban valós fizikai mennyiségeket komplexeknek kell tekinteni. Ez az eljárás hasonló ahhoz, amikor az elektronikában a valós ellenállás helyett a komplex impedancia fogalmát használjuk. A nyitott rendszerek kölcsönhatásban vannak a környezetükkel és a rendszer mérete nem korlátozható egy véges térrészre. A zárt kvantumrendszerek (CQS) tanulmányozása IT módszerekkel az atommag esetében csoportelméleti módszerekkel is hatékonyan megtehető. Ebben tervezik megvizsgálni az atommagok extrém körülmények közötti viselkedését, pl. az erősen deformált magállapotok szerkezetét és bomlási módjait. Tervezik ún. exotikus klaszterizációk kutatását és kapcsolatát a más modellbeli leírásokkal. A szuperszimmetria spektroszkópiai problémákba való bevonása a speciális magfizikai alkalmazásokon túl más tudományterületeken is hasznosnak bizonyulhat.
 
Kvantum-dinamikai számítások a molekulafizikában IT módszerekkel
 
Megvizsgálják a lézer-indukált kúpos kereszteződést, ami kétatomos rendszerben is előfordulhat, és amit eddig alig vizsgáltak. Kvantumkémiai számításokkal olyan molekulákat keresnek, amelyeknek több stabil izomerje létezik, és amik a fénnyel történő gerjesztés segítségével egyik izomerjükből a másikba kapcsolhatóak át.
 
IT módszerek alkalmazása magfizikai detektorrendszerekben.
 
Nemzetközi kutatás új digitális jelfeldolgozó elektronikát vezérlő algoritmusok kifejlesztésére az AFRODITE+DIAMANT detektorrendszerhez. Az új algoritmusok adaptálása, vagy azok módosítása az EXOGAM2+DIAMANT detektorrendszer céljára. A kutatások az ATOMKI kutatóival közösen, széles nemzetközi együttműködésben folynak. A korábbi jelfeldolgozó módszerekkel uránizotópokon létrehozott (alfa, 4n) és (alfa,6n) magreakciókban dipólus gamma-átmenetek analízisében a végmag alakjára kaptak fontos információt. Az I-II témák nagy számításigényűek, ezért a későbbiekben esetleg igénybe veszik a napokban üzembe helyezett szuperszámítógépet, aminek a magvalósulása a pályázat kezdetének időpontjában még nem volt tervezhető.
 
Az eredményeket rangos nemzetközi tudományos közleményekben publikáljuk.