Kriptográfiai algoritmusok és protokollok

Vezető: 
Dr. Pethő Attila, MTA levelező tagja, egyetemi tanár
Tagok: 
Prof. Dr. Michael Pohst, tudományos főmunkatárs
Tagok: 
Dr. Nagy Benedek, egyetemi docens
Tagok: 
Dr. Huszti Andrea, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Dr. Herendi Tamás, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Folláth János, egyetemi tanársegéd
Tagok: 
Csernusné Ádámkó Éva, PhD hallgató

Kriptográfiai algoritmusok és protokollok
 
A számítógépek és főként az informatikai hálózatok elterjedése nyomán egyre több információhoz férhetünk hozzá a világhálón. Kiderült azonban, hogy ennek a fejlődésnek árnyoldala is van. Egyrészt az információ hitelességéről polgári alkalmazásokban is meg kell győződnünk, másrészt a világhálóra csatlakozó számítógépeinkhez mások is hozzáférhetnek és manipulálhatják az azon elhelyezett adatokat. Ezek a meglátások vezettek annak felismeréséhez, hogy az adatvédelem a polgári életben is elengedhetetlen. Mai ismereteink szerint az algoritmikus adatvédelem legfontosabb eszközeit a rejtjelezés tudománya, a kriptográfia szolgáltatja. A szimmetrikus és aszimmetrikus titkosítási algoritmusok megfelelő alkalmazásával tudjuk biztosítani például, hogy a milliók által használt, nyilvános interneten keresztül biztonságosan tudjunk hozzáférni folyószámlánk adataihoz és tranzakciókat hajthassunk végre. Kriptográfiai algoritmusok teszik lehetővé dokumentumok digitális aláírását, változatlanságuk bizonyíthatóságát.
Csoportunk fő kutatási területei: ütközésmentes egyirányú függvények családjainak algebrai konstrukciója, kriptográfiai szempontból releváns álvéletlenszám-generátorok konstrukciója, anonimitás kriptográfiai protokollokban, titokmegosztási módszerek, kvantumalgoritmusok alkalmazásai és FPGA eszközökre kifejlesztett algoritmusok implementációja. A diofantikus egyenletek elméletében szerzett tapasztalatainkra támaszkodva tovább folytatjuk az egyirányú függvénycsaládok konstruálására vonatkozó kutatásainkat. Fontos célunk továbbá az anonimitás alkalmazásainak szisztematikus vizsgálata. Az anonimitás fontos szerepet játszik elektronikus szavazásnál, vizsgáztatásnál és közvélemény kutatásnál. Matematikai eszközökkel vizsgáljuk az általunk kidolgozott protokollok biztonságát és redundanciáját.
Az elért eredményeket folyamatosan publikáljuk angol nyelven a szakterület folyóirataiban, illetve előadásokat tartunk releváns konferenciákon, egyetemi és kutatóintézeti szemináriumokon. A kutatócsoport tagjai szemináriumot működtetnek, amelyen folyamatosan megbeszélik az elért eredményeket és meghatározzák a kutatások további irányát. Eredményeinket beépítjük a Debreceni Egyetemen folyó PhD képzés, valamint az alap- és mesterképzések kriptográfiai és adatvédelmi kurzusainak tematikájába.
Várható, hogy kutatásainknak nemcsak elméleti eredményei lesznek, hanem azokat a gyakorlatban is használni fogják. Ezért fontosnak tartjuk az algoritmusok és protokollok implementálását és működő rendszerekbe való beépítését.