Mai Magyar Digitális Helynévtár

Vezető: 
Dr. Tóth Valéria, egyetemi docens
Tagok: 
Bába Barbara, tudományos segédmunkatárs
Tagok: 
Ditrói Eszter, PhD hallgató
Tagok: 
Győrffy Erzsébet, egyetemi tanársegéd
Tagok: 
Maticsák Sándor, egyetemi docens
Tagok: 
Pásztor Éva, PhD hallgató
Tagok: 
Reszegi Katalin, egyetemi tanársegéd
Tagok: 
Takács Judit, egyetemi tanársegéd

Mai Magyar Digitális Helynévtár

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete a magyar névtani kutatások nemzetközileg is elismert központja. Ilyen irányú kutatásai az elmúlt másfél évtizedben komoly pályázati támogatásokban részesültek, emellett PhD, habilitációs és akadémiai doktori értekezések készültek e témakörökben. A tanszék munkatársai nemzetközi és hazai konferenciákon, valamint tanulmányokban és főképpen „A Magyar Névarchívum Kiadványai” című sorozat eddig megjelent 15, valamint az „Onomastica Uralica” eddigi 7 kötetében ismertették kutatási eredményeiket.

Az Onomasztikai munkacsoport az egyén és a közösség fontos identitásjelölő nyelvi eszközeinek, a tulajdonneveknek a vizsgálatára vállalkozik elsősorban, és kognitív alapon közelíti meg a beszélők névkompetenciáját, és tárja fel az ide vágó forrásanyagot. A munkacsoport tervezett kutatásai alapvetően kettős célkitűzést fogalmaznak meg.

Az újabb kori helynevek vizsgálatára irányuló részterület azt kutatja, hogy a modern kori-mai helynévkincs milyen módon vesz részt az egyéni és a közösségi identitástudat kiépülésében.

Onomasztikai témájúak azok a munkák, amelyeket a programban részt vevő kutatók (a saját kutatási témáikhoz kapcsolódóan) megjelentetni szándékoznak. Ennek keretében várhatóak a következő magyar nyelvű monográfiák: Győrffy Erzsébet: Folyóvíznevek az ómagyar korban, Reszegi Katalin: Hegynevek a középkori Magyarországon.

Az Onomasztikai munkacsoport nagy hangsúlyt fektet egyúttal nemzetközi kutatási programok megvalósítására is, mivel csakis a más nyelvekkel való összehasonlítás révén tárhatók fel teljességükben a magyar nyelv névrendszereinek sajátosságai.

Az „Onomastica Uralica” című folyóirat az uráli nyelvek névkutatásának fóruma évek óta, amelyben angol és orosz nyelven jelentetünk meg e körbe tartozó tanulmányokat.

Ugyancsak nemzetközi vonatkozású az a kutatási projekt, amely egy sajátos kultúrnévtípus, a templomcímből lett településnevek európai történetét igyekszik nemzetközi szerzőgárda közreműködésével, egységes szempontrendszer alapján feltárni. A programban — amelynek eredményeként angol nyelvű kötet megjelentetését is tervezzük — a magyar szakemberek mellett német, osztrák, olasz, francia, spanyol, cseh, lengyel névkutatók vesznek részt (Tóth Valéria szerk.: Patrociny settlement names in Europe. Onomastica Uralica 8. Debrecen–Helsinki).

Ez utóbbi két szállal az Onomasztikai munkacsoport elsődleges célja az, hogy a magyarországi névkutatás eredményeit a nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe minél hatékonyabban bekapcsolja.