Az emlékezet medialitása, emlékezet-helyek a populáris kultúrában

Vezető: 
Dr. Szirák Péter, egyetemi docens
Tagok: 
Dr. Oláh Szabolcs, egyetemi docens
Tagok: 
Dr. Fodor Péter, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Dr. Kálai Sándor, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Dr. Maksa Gyula, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Sebestyén Attila, egyetemi tanársegéd
Tagok: 
Dunai Tamás, megbízásos kutató
Tagok: 
Bujdosó Ágnes, PhD hallgató

Az emlékezet medialitása, emlékezet-helyek a populáris kultúrában

A médiakultúraként értett tömegkultúra történeti vizsgálatának egyik kitüntetett aspektusa lehet az emlékezet-helyek kutatása. A populáris kultúra emlékezet-helyei, az emlékezet-helyek populáris használata, a média közegeiben alakított emlékezet-helyek kutatása olyan médiatudományi nézőpontokat is bevonhat az emlékezet-helyek kutatásába, melyek eddig kevéssé vagy egyáltalán nem voltak rá jellemzőek. E kutatás ily módon felhasználhatja például a médiakultúra 19. századi vizsgálatának, a médiumok sajátosságaira figyelő médiumelméleteknek, az időbeli transzmisszió kérdéskörével foglalkozó mediológiának, a médianarratológiának, vagy az eddig főként a „ceremoniális televíziózás” kérdéskörével foglalkozó médiarítus-elméletnek a tapasztalatait is.

A vizsgálat ennek megfelelően olyan kérdések köré csoportosítható, mint a hordozók üzenetet alakító mivolta, a transzmediatikusság, a transzgenerikusság jellegzetességei, a sorozat-elv, a produkció, a terjesztés, a befogadás sajátos jellemzői stb. Mindezek nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az emlékezet új, esetenként alternatív „helyei” alakuljanak ki (amelyekről nem feltétlenül vesznek tudomást a kultúra hivatalos alakítói), s ezek a különféle (kollektív vagy csoport-) identitás közegeiként funkcionálhassanak. Emlékezet-hely és médiaelbeszélés egymástól elválaszthatatlan, egymást feltételezi: egy emlékezet-hely újabb és újabb elbeszéléseket generál, amelyek műfajai, hordozói egyre változatosabbak, ugyanakkor pedig akkor válik valami emlékezet-hellyé, ha a különféle médiumok elbeszélései folyamatosan, újra és újra tematizálják, értelmezik (legyen az személy, épület, rítus vagy ünnep).

Emlékezet-helyek a populáris kultúrában

  • Aranycsapat és a berni döntő
  • Az ’56-os forradalom (képzőművészeti és filmes) emlékezethelyei
  • Kádár-kori televíziózás
  • A szocialista televíziós reklámok
  • Képregények a Kádár-korban
  • Kádár-kori Rejtő-hagyomány
  • A szocialista teleregény
  • Tömegkultúra és bűnelbeszélés