A személy bioetikai kontextusai

Vezető: 
Dr. Novákné Rózsa Erzsébet, egyetemi tanár
Tagok: 
Dr. Kőmüves Sándor, tudományos munkatárs (DE TEK BTK, Filozófiai Intézet)
Tagok: 
Dr. Szatmári István, egyetemi adjunktus (DE OEC BMBI - Őssejt laboratórium)
Tagok: 
Dr. Tóth Gábor Attila, egyetemi adjunktus (DE TEK ÁJK - Alkotmányjogi Tanszék)
Tagok: 
Dr. Bánfalvi Attila, egyetemi docens (DE OEC NK - MI, Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék)
Tagok: 
Dr. Kakuk Péter, egyetemi adjunktus (DE OEC NK - MI, Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék)
Tagok: 
Dr. Nemes László, egyetemi tanársegéd (DE OEC NK - MI, Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék)
Tagok: 
Dr. Kovács József, MTA doktora (SOTE ÁOK - Magatartástudományi Intézet, Bioetika Részleg)
Tagok: 
Dr. Sándor Judit (CEU - Center for Ethics and law in Biomedicine /CELAB/)
Tagok: 
Dr. Dósa Ágnes, egyetemi adjunktus (SOTE)
Tagok: 
Dr. Kiss Lajos András, főiskolai tanár (NYF)
Tagok: 
Dr. Tóth János, habil. egyetemi docens (SZTE)
Tagok: 
Dr. Drimál István
Tagok: 
Dr. Michael Quante, professor (Westfälische Wilhelms Universität Münster)
Tagok: 
Dr. Ludwig Siep, professor (Westfälische Wilhelms Universität Münster)
Tagok: 
Dr. Kurt Bayertz, professor (Westfälische Wilhelms Universität Münster)
Tagok: 
Dr. Volker Gerhardt, professor (Humboldt Universität zu Berlin)
Tagok: 
Dr. Carl Friedrich Gethmann, professor (Universität Essen, ill. Europäische Akademie Ahrweiler/Bonn)

A személy bioetikai kontextusai

A kutatócsoport interdiszciplináris környezetbe ágyazott aktivitásainak három profilja van: 

  1. A német idealizmus személyelméleti modelljeinek relevanciája a személy bioetikai kontextusai vizsgálatában; 
  2. Etikai állásfoglalások az őssejtkutatásról folytatott társadalmi diskurzusban;
  3. Etikai állásfoglalások a génmanipulált organizmusokról folytatott társadalmi diskurzusban.

Az első kutatási program a német idealizmus személyelméleti modelljeinek relevanciáját vizsgálva, azokat a klasszikus filozófiai hagyományokat kívánja feleleveníteni, amelyek a mai bioetikai viták számára termékenynek mutatkozhatnak. Különös hangsúlyt kapnak a német idealizmusnak a személyes identitás mibenlétéről alkotott nézőpontjai, elméletei, ami egyben a jelenkori nemzetközi Kant-és Hegel-reneszánsz egyik sarkköve is. E program specifikus célja a jelzett diszkusszióknak bioetika kérdések vizsgálatában való kiaknázása. Erőteljesen építünk nemzetközi együttműködésre, elsősorban német partnerekkel. A német idealizmus kutatások, egyben a bioetikai kutatások nemzetközi fellegvárának számító münsteri egyetemen dolgozó kollégák jelentik az első számú partneri kapcsolatot. Emellett a Berlin- Brandenburgi Tudományos Akadémia, illetve a Bonn melletti Európai Akadémia bioetikai kutatási eredményei is fontos kapcsolódási pontot jelentenek e kutatási program teljesítése szempontjából. Hosszú évekre visszanyúló szakmai együttműködés az alapja a jelzett kooperációknak. E program fontosabb eredményei az első félévben: 1. a közös technikafilozófiai kötet német nyelvű kiadásának előkészítése, 2. a nemzetközi szakmai közvéleményben kiemelkedőnek tartott, a hegeli cselekvéselméletet vizsgáló Quante-monográfia magyar nyelvű megjelenésének előmunkálatai, amelyben a kutatócsoport három tagja vesz részt. 3. Leadásra került hat tanulmány, ebből öt idegen nyelvű. - 2011-re tervben van egy monográfia megírása, illetve a Magyar Filozófia Szemle különszámának elkészítése.

Az őssejtkutatással foglalkozó kutatási programunk a humán embrionális őssejtkutatással kapcsolatos etikai álláspontok kritikai vizsgálatát tűzte ki célul. Az átprogramozott szomatikus sejtekben rejlő lehetőségek nem érvénytelenítették a humán embrionális őssejtekkel folytatott kutatások etikai kérdéseinek relevanciáját. Ezen a tárgyterületen összehasonlító elemző és kritikai értékelő vizsgálatokat egyaránt folytatunk. Fontosnak tartjuk, hogy az etikai pozíciók kritikai elemzése az etikai pozíciók mögött feltehetően meghúzódó teoretikus előfeltételekre is fényt derítsen. A kutatás eredményeit tanulmányok, előadások, illetve egy monográfia formájában tesszük közzé. A monográfia előmunkálatai már megkezdődtek, a három szerző kiválasztásra került (Szatmári István, Tóth Gábor Attila, Kőmüves Sándor), meghatározásra került a szöveg tartalmi szerkezete, és megkezdődött a releváns szakirodalom feldolgozása. A monográfia lezárása 2011 végén várható. A 2011-es év folyamán tervezzük továbbá két tematikus tanulmányblokk megjelentetését (a Magyar Tudomány , illetve a Meditor című folyóiratokba).

A génmanipulált organizmusokról folytatott társadalmi diskurzus elemzése alapvetően a hazai állapot elemzését kívánja nyújtani. A választott módszerünk a kritikai diskurzusanalízis, amelynek egyik előnye abban áll, hogy nem csupán az akadémiai kontextusban születő írásokat, hanem a legkülönfélébb szemiotikai rendszereket (pl. vitafórumok, rádióelőadások, újságcikkek) képes vizsgálat alá vonni, így heterogén empirikus anyagra építve vonja le a következtetéseit. Ugyanakkor a hazai helyzetkép megrajzolása során törekszünk komparatív vizsgálatot is lefolytatni, vagyis a hazai álláspontokat vizsgáljuk a nemzetközi környezetben. A hazai helyzetképet a domináns és kevésbé domináns álláspontok területén kontextualizálva minden bizonnyal kirajzolódnak a hazai pozíció sajátos jegyei. A kutatás eredményeit tanulmányok és előadások formájában tesszük közzé. Tekintettel arra, hogy a második és harmadik program vonatkozásában a 2011-es év elsődleges vállalkozása az őssejtkutatatással kapcsolatos eredmények publikálása, a harmadik program eredményei 2011 második felétől fognak megjelenni.