Integrált nyelvi adatfeldolgozás

Vezető: 
Dr. Kertész András, akadémikus, egyetemi tanár
Tagok: 
Prof. Dr. Agyagási Klára, egyetemi tanár (Szlavisztikai Intézet)
Tagok: 
Dr. Csatár Péter, egyetemi adjunktus (Germanisztikai Intézet)
Tagok: 
Dr. Darai Zsuzsanna, egyetemi adjunktus (Germanisztikai Intézet)
Tagok: 
Majoros Krisztián, PhD-hallgató (Germanisztikai Intézet)
Tagok: 
Dr. Rákosi Csilla, tudományos munkatárs (MTA-DE-PTE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport)
Tagok: 
Dr. Pelyvás Péter, egyetemi docens (Angol-Amerikai Intézet)
Tagok: 
Tóth Máté, PhD-hallgató (Germanisztikai Intézet)

Integrált nyelvi adatfeldolgozás 

A nyelvészeti elméletalkotás egyik sajátossága az utóbbi évtizedekben az volt, hogy a nyelvészek a hipotézisek alátámasztásához felhasznált adataikat egy-egy adattípusra korlátozzák. Például a generatív nyelvészet különböző változatai elsősorban introspektív adatokat alkalmaznak, a konverzáció-elemzés hangfelvételeket tekint adatnak, a korpusznyelvészet digitalizált és annotált szövegekkel dolgozik, a kísérleti nyelvészet értelemszerűen kísérleti adatokkal. Ezzel a hagyománnyal szemben a legfontosabb új felismerések egyike a nyelvi adatforrások integrációjának szükségessége. Ezen azt értjük, hogy a nyelvészeti hipotézisek plauzibilitása növelhető, ha több, különböző forrásból származó adattípus kombinációjával támasztjuk alá őket. Ugyanakkor az, hogy milyen adatforrások milyen feltételek mellett milyen módon kombinálhatók egymással és a kombináció hogyan befolyásolja a hipotézisek plauzibilitását, olyan kérdés, amely esetről-esetre másképp válaszolandó meg. Ennek megfelelően a kutatás célja, hogy egy arra alkalmas tudományelméleti modell (a nyelvészeti adatfeldolgozás Kertész András és Rákosi Csilla által kidolgozott p-modelljének) a felhasználásával megvizsgálja az integrált nyelv adatforrásokból származó evidencia szerepét a nyelvészeti hipotézisek alátámasztásában. Ily módon a tervezett kutatás egységes nyelv- és tudományelméleti keretben megalapozza a fókuszterületen belüli nyelvészeti kutatásokat, majd értékeli az utóbbiak eredményeit, és visszacsatolja azokat az elméleti alapokhoz.

A jelen pályázatban tervezett kutatás a p-modellt kívánja alkalmazni azoknak az adatfeldolgozással összefüggő általános tudomány-módszertani problémáknak a megoldására, amelyeket a gyakorlatban többek között a fókuszterület magyar nyelvészeti munkacsoportjainak kutatási témái is felvetnek.

Az eredményeknek két, egymást kiegészítő típusa várható:

  • Általánosítható következtetések levonása az integrált nyelvi adatforrásokból származó evidencia feldolgozásának tudomány-módszertani alapjaira vonatkozóan a p-modell segítségével.
  • Ezen általános felismerések közvetlenül kapcsolhatók a nyelvészeti kutatásokhoz, mivel hozzájárulhatnak a hatékonyabb adatkezeléshez.

Az eredményeket angol és német nyelvű monográfiákban kívánjuk publikálni nemzetközi kiadóknál. Ezen túlmenően számos – magyar, angol és német nyelvű – tanulmányt készítünk.