Kulturális földrajz - térszemiotika

Vezető: 
Dr. Bényei Tamás, egyetemi tanár
Tagok: 
Kalmár György, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Séllei Nóra, habilitált egyetemi docens
Tagok: 
Berta Erzsébet, egyetemi adjunktus
Tagok: 
Moise Gabriella, egyetemi tanársegéd
Tagok: 
Györke Ágnes, egyetemi tanársegéd
Tagok: 
Ureczky Eszter, egyetemi tanársegéd
Tagok: 
Kiss Boglárka, PhD hallgató
Tagok: 
Krakkó Eszter, PhD hallgató
Tagok: 
Szabó Orsolya, PhD hallgató
Tagok: 
Máté Éva Gyöngy, tudományos segédmunkatárs

Kulturális földrajz - térszemiotika

A pályázatban tervezett program célja, hogy – az emlékezethelyek kutatását tervbe vevő projekt elméleti támaszául szolgálva és a bölcsészkaron párhuzamosan folyó kutatásokba integrálva – elméleti szempontból dolgozza fel tér és szubjektivitás viszonyának az emlékezethelyek kutatása szempontjából is fontos mozzanatait. A tervbe vett interdiszciplináris kutatás a fenomenológia, a térszemiotika, a kulturális földrajz, a pszichoanalízis, az építészetelmélet belátásaira támaszkodva, illetve a különféle verbális és vizuális térábrázolások vizsgálatából kiindulva annak a folyamatnak az elméleti vizsgálatára vállalkozik, amelynek során a fizikai, kulturális és nyelvi meghatározottságok között létező szubjektum és tér kölcsönös egymásba foglaltságban megképződik.

A fiatal kutatókat is bevonó munka több szálon halad. Amellett, hogy a programban részt vevő kutatók a pályázat két éve során három monográfiában, egy tanulmánykötetben és mintegy tizenkét szaktanulmányban vizsgálják tér és szubjektivitás kapcsolatának, a tér diszkurzív megalkotásának, tér és szubjektum egymást feltételező, egymást alakító alakulásának különféle aspektusait, az a célunk, hogy a résztvevő kutatók és doktori hallgatók számára és révén teret adjunk a különféle elméleti diszkurzusok közötti párbeszédnek. Ennek a párbeszédnek a fő fóruma az irodalomtudományi doktori iskola hallgatói és és a pályázatban résztvevő oktatói által szervezett műhelyszeminárium, ahol elméleti szövegek feldolgozása folyik majd.