Retrovírusok életciklusának vizsgálata különös tekintettel a HIV-2 vírusra

Vezető: 
Dr. Tőzsér József

Elért eredmények:

A HIV-1 ellen kifejlesztett proteáz inhibitorok hatékonysága a HIV-2 víruson nem egyértelműek. A HIV-2 proteáz gátolhatóságának vizsgálatához egy rekombináns, VSV pszeudotipizált, öninaktiváló, zöld fluoreszcens fehérjét (GFP) kódoló HIV-2 vírusrendszert adaptáltunk és feljesztettünk tovább. Helyspecifikus mutagenezissel egyedi restrikciós hasítási helyeket alakítottunk ki a HIV-2CGP vektorban valamint egy HIV-2 proteázt kódoló rekombináns vektorban is, így a mutagenizált HIV-2 proteázt kódoló génszakasz átklónozása a HIV-2 vektor rendszerbe lehetővé vált. Vizsgáltuk a HIV-1 proteáz ellen kifejlesztett inhibitorok hatékonyságát a xenotropic murine leukemia virus-related virus (XMRV), egy feltételezetten humán eredetű gammaretrovírus proteolitikus enzimjére. Kinetikai vizsgálataink szerint az amprenavir gátolta leghatékonyabban az enzimet. Az egér leukémia vírus hasítási helyeket tartalmazó MLV Gag fragmentum az XMRV proteáz szubsztrátjának bizonyult, és a fehérjehasításon alapuló gátlási vizsgálataink megerősítették a kinetikai eredményeinket. Vizsgáltuk a HIV-1 kapszid fehérjét mint a HIV-1 proteáz szubsztrátját. Célunk a hasítási érzékenység és a virális fertőzőképesség kapcsolatának megállapítása volt. Ennek érdekében a kapszid fehérjében lévő ismert hasítóhelyeken olyan mutációkat hoztunk létre, melyek előzetes specificitási adatok alapján befolyásoljhatják a fehérje virális proteáz általi hasítását, majd ezeket a fehérjéket vizsgáltuk mint a retrovirális proteáz szubsztrátjait. Az „in vitro” eredmények analízise alapján sikerült két új, mindeddig nem azonosított hasítóhelyet is elkülönítenünk a vad típusú fehérje szerkezetében, valamint azt is megállapítottuk, hogy a mutánsok közül 3 elősegíti, 7 pedig gátolja a proteáz általi hasítást. A sejtkultúrás körülmények között végzett fertőzőképességi vizsgálataink azt mutatták, hogy a proteáz általi hasításra való érzékenység bármely irányba történő megváltoztatása csökkenti a vírus fertőzőképességét.

További tervek:

Tervezzük a HIV-1 proteáz inhibitorok terápiás alkalmazásakor megjelenő mutációknak a hatását a kifejlesztett HIV-2 vírusrendszer felhasználásával. Tervezzük az XMRV proteáz dimerizációjának vizsgálatát. A HIV-1 kapszid mutánsok másodlagos szerkezetének felderítésére CD spektroszkópiás módszeralkalmazását tervezzük.