I. ABC transzporterek; II. Magasabbrendű kromatinszerkezet

Vezető: 
Dr. Szabó Gábor

Elért eredmények:

A P-glycoprotein (Pgp), a multidrog rezisztencia jelenségében is jelentős szerepet játszó ABC transzporter, kétféle konformációs-topológiai állapotban van jelen a sejtfelszínen. A raft-asszociáltságuk alapján is megkülönböztethető pool I Pgp molekulák egy konformáció-érzékeny és gátló hatású antitestet (UIC2) kötik, míg a többi, szintén sejtfelszíni Pgp molekula (pool II) csak bizonyos szubsztrátok, modulátorok jelenlétében teszik ezt. Ez annak ellenére így van, hogy mindkét pool katalitikusan kompetens molekulákat tartalmaz, vagyis az UIC2 antitestet kötni képes állapot a pool II Pgp-k esetében is megjelenik. Ezen állapotok aránya (pool I / pool II) a sejt intracelluláris ATP szintjét látszik tükrözni - mint azt egy fluoreszcencia energia transzferen alapuló ATP-szenzor alkalmazásával kimutattuk -, annak dacára, hogy az ATP kötődés kM-je egy nagyságrenddel alacsonyabb in vitro és permeabilizált sejten, mint az átlagos intracelluláris ATP szint. Ugyanakkor, figyelembe véve a Pgp+ sejtek Pgp- sejtekét felülmúló in vivo FDG-glükóz felvételét, a működő Pgp a sejt ATP tartalékának jelentős fogyasztója lehet. A Pgp molekulák ATP-függő sejtfelszíni heterogenitása abban is megnyilvánul, hogy a Pgp-trafficking döntően a pool I molekulákat érinti.
 
Hurok-méretű kromatin fragmentációs jelenségek jellemzőinek, mechanizmusának és jelentőségének molekuláris- és sejtbiológiai tanulmányozása kapcsán felfedeztünk egy új magi entitást, a hurkokat a matrixhoz rögzült/rögzítő struktúrák egyik korábban nem ismert komponensét: ezek monoklonális antitesttel felimerhető RNS/DNS-hibridek. Utóbbiak juxtapozicionáltak az egyszál folytonossághiányokkal és denaturált DNS szakaszokkal is; mindezek alapján, és mivel polimeráz II gátlószerekkel ezen struktúrák mennyisége lecsökken, azt gondoljuk, hogy transzkripció-függő R-loop-okról van szó.

További tervek:

Számos olyan kísérleti terv áll megvalósítás vagy előkészítés alatt, melyek célja:
- a Pgp konformációs és topológiai heterogenitása és az ATPi.c. közötti összefüggésre vonatkozó adatok megerősítése, a lokalizáció és a konformációs állapot ok-okozati összefüggésének feltárása (katalitikus-hely mutáns Pgp-ket kifejező, permeabilizált sejtek vizsgálata).
- Az R-loop-ok szerepének feltárása a kromatin hurkok felépítésben, a utóbbiak szuperhelicitása és az általunk vizsgált struktúrák közötti funkcionális kapcsolat megértése (DNS-combing eljárás beállítása, nick/R-loop-chip kísérlet segítségével).
 
Publikációk:

1. “Detection of mutations by flow cytometric melting point analysis of PCR products.” by László Imre et al., Cytom,etry A, minor revision alatt; 2 kézirat elküldés előtt; számos hazai és külföldi kongresszusi részvétel (előadások, poszterek)