Sejtfelszíni fehérjék szerveződése: az MHC I. szerepe

Vezető: 
Dr. Mátyus László

 

Elért eredmények:
 
A sejtfelszíni fehérjék – korábban véletlenszerűnek vélt – két-dimenziós, esetenként genetikailag is meghatározott topológiájának létezését számos esetben igazolták a sejtek plazmamembránjában. Intézetünkben a kimutatás addig nehézkes és indirekt módszerei helyett áramlási citométeren is kivitelezhető fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer (FRET) alapú mérési módszert dolgoztak ki az élő sejtek felszínén kialakuló membránfehérje asszociációinak vizsgálatára. A módszer segítségével molekuláris távolságokat lehet meghatározni, azonban a molekulák pontos távolságának meghatározása bizonytalan, mert az elméleti megközelítés alapján, a klasszikus Förster-hatékonyság és a távolság közötti kapcsolat csak egy-egy donor-akceptor arány esetén érvényes. Vizsgálatainkban arra kerestük a választ, hogy hogyan lehet megállapítani a sejtfelszíni receptorok valódi távolságát, valamint hogyan lehetne optimalizálni az antitestek jelölési arányát a FRET detektálásában és mérésében.  Kimutattuk, hogy az energia transzfer értékét legnagyobb mértékben az akceptor jelölési aránya befolyásolja, valamint, hogy a donor-akceptor arány változatásával a FRET mérések érzékenysége kedvezően befolyásolható.
 
További tervek:
 
A FRET mérésekkel kapcsolatos technikai kérdéseket követően tanulmányozni kívánjuk az MHC I. molekulák konformációjára és asszociációira ható plazma membránhoz kapcsolható tényezőket. Bare Lymphocyte Syndrome sejteken (MHC II deficiens BLS sejtvonalon) tisztázni kívánjuk az MHC I és az MHC II molekulák asszociációjának a sajátosságait. Célunk az eddig észlelt receptor-komplexek további komponenseinek a feltárása mellett, receptor-komplexek összetételének és tulajdonságainak vizsgálata különböző állapotokban és különböző tényezők hatására (NLRC5). Továbbá szeretnénk definiálni a kapcsolatot az MHC molekulák immobilizációja a klaszterképződés és a megváltozott expressziós szint között. Összehasonlítva a JY limfoblaszt sejteken fellelhető formációkkal választ szeretnénk kapni arra a kérdésre, hogy módosítja-e az MHC II kifejeződése ezen MHC I és egyéb klaszterben szereplő molekulák relatív együttállását.   
 
Publikációk:
 
Fábián, Á.I., Rente, T., Szöllősi, J., Mátyus, L. and Jenei, A.: Strength in Numbers: Effects of Acceptor Abundance on FRET Efficiency, ChemPhysChem 11 3713-3721 (2010)